Fondu pro bilaterální vztahy [Fondů EHP a Norska 2014-2021]

Fond byl zřízen za účelem posílení bilaterálních vztahů mezi Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem (dále jen “donorské státy”) a Českou republikou. Fond slouží jako flexibilní zdroj financování široké škály iniciativ společného zájmu, a to pro subjekty z ČR i z donorských států.

 Žádosti mohou být předkládány průběžně od data vyhlášení otevřené výzvy až do 30. srpna 2019, nebo do vyčerpání alokace výzvy. 

Veškeré subjekty, veřejné nebo soukromé, komerční nebo nekomerční a nevládní neziskové organizace založené jako právnické osoby (v České republice nebo donorských státech) se považují za oprávněné žadatele a partnery.

Za účelem dosažení celkového cíle posílení bilaterálních vztahů musí být všechny iniciativy realizovány v bilaterální spolupráci mezi ČR a donorskými státy.

Oprávněnost zahrnuje všechny iniciativy vedoucí k posílení bilaterálních vztahů, spolupráce a zlepšování vzájemných znalostí a porozumění mezi Českou republikou a donorskými státy za předpokladu, že jak příjemce grantu, tak partner (partneři) se aktivně podílejí na plánování a organizaci společné aktivity.

Příklady aktivit, které lze uskutečnit v rámci Fondu:

  • workshopy, jednání, návštěvy a konference, semináře na témata společného zájmu;
  • studijní cesty a návštěvy donorských států nebo České republiky;
  • budování kapacit a krátkodobé vzdělávání;
  • sběr dat, zprávy, studie a publikace;
  • kampaně, výstavy a propagační materiály;
  • technická spolupráce a výměna odborníků;
  • vysílání pracovníků a stáže.

Tento seznam není vyčerpávající a je míněn jen jako příklad možných aktivit.

Obecně musí mít aktivity jasný bilaterální aspekt a sloužit k posílení bilaterálních vztahů mezi donorskými státy a Českou republikou. Iniciativy nesmějí vytvářet zisk. Pokud iniciativa generuje příjem, využití těchto příjmů bude popsáno v Žádosti o grant na bilaterální iniciativu.

Maximální výše grantu je 1 281 200 Kč (50 000 EUR); minimální výše grantu není stanovena. Z Fondu je hrazeno 100 % způsobilých výdajů. Příjemci grantu nejsou povinni poskytovat spolufinancování iniciativ.

Financování bude příjemcům poskytnuto ex-ante až do výše 100 %, nebo v případě, že zálohová platba nebude poskytnuta / bude poskytnuta nižší než 100% záloha, bude propláceno ex post (v Kč českým subjektům, v EUR subjektům z donorských států) v závislosti na výši schválené zálohy.

https://www.eeagrants.cz/cs/aktuality/2018/ukonceni-1-otevrene-vyzvy-fondu-pro-bila-2592

Share This NGO Resource Opportunity!