Výzva ke spolupráci na tvorbě modelu regionální podpory vzdělávání [Nadační fond Eduzměna]

uzávěrka příjmu záměrů: 5. dubna 2019. Chceme podpořit vznik replikovatelného modelu, v němž se v průběhu pěti let zvýší kvalita všech škol v určitém regionu a v důsledku toho zde dojde ke zlepšení učení všech dětí. Ten pak bude možné nabídnout k šíření do dalších regionů, ale vzejdou z něj i důležitá poučení pro tvůrce vzdělávací politiky.

Pro koho je výzva určena

 • organizace (případně i jednotlivce), které jsou přesvědčeny, že český vzdělávací systém potřebuje změnu a chtějí se na ní podílet,
 • organizace (neziskové organizace, akademická pracoviště, profesní asociace, školy, státní instituce a další), které mají dlouhodobé zkušenosti s prací s některou z uvedených cílových skupin (učitelé, ředitelé, rodiče, zřizovatelé), chtějí své zkušenosti a know-how sdílet a spolupracovat s ostatními,
 • zájemce o dlouhodobou spolupráci – na vytvoření modelu regionálního pilotu bude navazovat fáze implementace a následně šíření modelu do dalších regionů, v tomto ohledu preferujeme organizace ochotné pracovat celorepublikově ve víceletém horizontu. Nicméně není nutné, aby v současné době organizace působily celostátně.

Co nabízíme

 • možnost podílet se na jedinečném projektu, který usiluje o komplexní proměnu vzdělávacího systému,
 • finanční podporu spojenou se spoluprací na tvorbě modelu regionálního pilotu,
 • expertní zázemí, spolupráci s dalšími odborníky nejen na oblast vzdělávání, propojení se zajímavými profesionály a organizacemi nejen z České republiky, ale i ze zahraničí,
 • další rozvoj zapojených organizací dle individuálních potřeb (formou konzultací, sdílení zkušeností, studijních cest),
 • v případě úspěšné spolupráce v první etapě předpokládáme možnost dlouhodobé spolupráce a finanční podpory zaměřené mimo jiné i na institucionální podporu a další rozvoj organizace.

Cíle pilotáže
Úspěšnost pilotáže a celého modelu chceme sledovat na cíli, kterým je prokazatelný pozitivní posun na úrovni všech dětí a žáků (od mateřských škol po střední) v těchto třech oblastech:

 1. vztahu k učení a ke škole,
 2. ve čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti,
 3. v kompetenci řešení problémů.

Pilotní region

 • mělo by se jednat o územně samosprávný celek velikosti obce s rozšířenou působností (tzv. ORP) zahrnující více obcí/zřizovatelů
 • mělo by v něm být přibližně 20-30 školských zařízení od MŠ po SŠ, ideálně s různými typy středních škol (gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště) – implementace bude probíhat na všech školách daného regionu
 • svojí socioekonomickou situací by měl patřit k průměru
 • v ideálním případě by v daném kraji, ve kterém se bude region nacházet, měla působit vysoká škola (v ještě lepším případě s přípravou budoucích učitelů)
 • o realizaci pilotáže bude mít příslušná krajská a místní reprezentace vybraného ORP zájem a bude se chtít aktivně na projektu podílet.

Koho hledáme
Naším záměrem podpořit takový přístup, který bude zahrnovat intervence ke všem následujícím skupinám: žáci, učitelé, ředitelé, rodiče, zřizovatelé, odborná veřejnost, politici, zaměstnavatelé, případně další.

K tomu potřebujeme nejprve najít zkušené partnery, kteří společně model vytvoří. Jejich úkolem bude navrhnout a shodnout se, co a v jakých krocích by se mělo ve vybraném regionu v období pěti let odehrát směrem k jednotlivým cílovým skupinám, aby došlo ke zlepšení učení všech dětí v daném regionu (ve výše zmíněných 3 oblastech). Nejedná se tedy vyloženě o podporu stávající činnosti organizací/jedinců, ale o její rozvoj a využití know-how a propojení s dalšími aktéry v partnerskou síť a vytvoření nového celku.

Hledáme dva typy partnerů:

 1. 5-7 hlavních partnerů (pro každou cílovou skupinu 1-2 partneři), kteří budou zodpovědní za zpracování výstupu z pracovních skupin pro model regionální pilotáže. U hlavních partnerů předpokládáme časové zapojení zhruba v rozsahu 0,5-1,0 pracovního úvazku v období květen – prosinec 2019,
 2. 20-30 podpůrných partnerů – další organizace, konzultanty, kteří vytvoří podpůrnou síť a budou schopni podpořit hlavní partnery svým pohledem a zkušenostmi ve specifických oblastech. U podpůrných partnerů předpokládáme časové zapojení zhruba v rozsahu 50-80 hodin v období květen – prosinec 2019.

Výběr regionů (druhá část první etapy) bude probíhat prostřednictvím samostatné výzvy.

Nadační fond Eduzměna byl založen v prosinci 2018 Nadačním fondem Avast, Nadací České spořitelny, Nadací Karla Janečka a Nadací OSF. Smyslem nadačního fondu je společně podpořit systémové změny ve vzdělávání dětí v České republice. Při nadačním fondu působí odborná rada složená z nezávislých expertů, akademiků i zástupců veřejné správy.

https://eduzmena.cz/vyzva/